โรงเรียนบ้านนาสะแบง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 2 15 22 1 2 26
ร้อยละ 2.94 % 22.06 % 32.35 % 1.47 % 2.94 % 38.24 %
ระดับประถมศึกษา
235
จำนวน(คน) 27 0 28 4 0 176
ร้อยละ 11.49 % 0.00 % 11.91 % 1.70 % 0.00 % 74.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 303 คน
จำนวน(คน) 29 15 50 5 2 202
ร้อยละ 9.57 % 4.95 % 16.50 % 1.65 % 0.66 % 66.67 %

303 : 29 , 15 , 50 , 5 , 2 , 202...9.57 , 4.95 , 16.50 , 1.65 , 0.66 , 66.67 = 101 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 303 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 101 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net