โรงเรียนบ้านห้วยลึก(ศรีวิไล) (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 27 0 2 1 0 7
ร้อยละ 72.97 % 0.00 % 5.41 % 2.70 % 0.00 % 18.92 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 12 4 24 1 0 110
ร้อยละ 7.95 % 2.65 % 15.89 % 0.66 % 0.00 % 72.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 52
ร้อยละ 6.90 % 0.00 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 89.66 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 246 คน
จำนวน(คน) 43 4 28 2 0 169
ร้อยละ 17.48 % 1.63 % 11.38 % 0.81 % 0.00 % 68.70 %

188 : 39 , 4 , 26 , 2 , 0 , 117...20.74 , 2.13 , 13.83 , 1.06 , 0.00 , 62.23 = 71 : 37.77
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 246 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 31.30%

Powered By www.thaieducation.net