โรงเรียนบ้านห้วยลึก(ศรีวิไล) (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 0 0 0 1 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.63 % 97.37 %
ระดับประถมศึกษา
152
จำนวน(คน) 0 0 0 0 10 142
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 6.58 % 93.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 0 0 0 2 0 55
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 3.51 % 0.00 % 96.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 247 คน
จำนวน(คน) 0 0 0 2 11 234
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.81 % 4.45 % 94.74 %

190 : 0 , 0 , 0 , 0 , 11 , 179...0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 5.79 , 94.21 = 11 : 5.79
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 247 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26%

Powered By www.thaieducation.net