โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 5 3 3 2 1 13
ร้อยละ 18.52 % 11.11 % 11.11 % 7.41 % 3.70 % 48.15 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 12 7 18 11 14 53
ร้อยละ 10.43 % 6.09 % 15.65 % 9.57 % 12.17 % 46.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 5 4 8 5 3 17
ร้อยละ 11.90 % 9.52 % 19.05 % 11.90 % 7.14 % 40.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 22 14 29 18 18 83
ร้อยละ 11.96 % 7.61 % 15.76 % 9.78 % 9.78 % 45.11 %

142 : 17 , 10 , 21 , 13 , 15 , 66...11.97 , 7.04 , 14.79 , 9.15 , 10.56 , 46.48 = 76 : 53.52
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 101 คน คิดเป็นร้อยละ 54.89%

Powered By www.thaieducation.net