โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 9 3 3 2 2 9
ร้อยละ 32.14 % 10.71 % 10.71 % 7.14 % 7.14 % 32.14 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 12 8 22 11 12 49
ร้อยละ 10.53 % 7.02 % 19.30 % 9.65 % 10.53 % 42.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 7 4 18 6 3 5
ร้อยละ 16.28 % 9.30 % 41.86 % 13.95 % 6.98 % 11.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 185 คน
จำนวน(คน) 28 15 43 19 17 63
ร้อยละ 15.14 % 8.11 % 23.24 % 10.27 % 9.19 % 34.05 %

142 : 21 , 11 , 25 , 13 , 14 , 58...14.79 , 7.75 , 17.61 , 9.15 , 9.86 , 40.85 = 84 : 59.15
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 122 คน คิดเป็นร้อยละ 65.95%

Powered By www.thaieducation.net