โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 8 3 2 2 2 9
ร้อยละ 30.77 % 11.54 % 7.69 % 7.69 % 7.69 % 34.62 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 11 8 21 11 11 53
ร้อยละ 9.57 % 6.96 % 18.26 % 9.57 % 9.57 % 46.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 4 3 16 6 3 9
ร้อยละ 9.76 % 7.32 % 39.02 % 14.63 % 7.32 % 21.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 23 14 39 19 16 71
ร้อยละ 12.64 % 7.69 % 21.43 % 10.44 % 8.79 % 39.01 %

141 : 19 , 11 , 23 , 13 , 13 , 62...13.48 , 7.80 , 16.31 , 9.22 , 9.22 , 43.97 = 79 : 56.03
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 111 คน คิดเป็นร้อยละ 60.99%

Powered By www.thaieducation.net