โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 2 1 4 1 0 70
ร้อยละ 2.56 % 1.28 % 5.13 % 1.28 % 0.00 % 89.74 %
ระดับประถมศึกษา
548
จำนวน(คน) 40 20 59 11 9 409
ร้อยละ 7.30 % 3.65 % 10.77 % 2.01 % 1.64 % 74.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 626 คน
จำนวน(คน) 42 21 63 12 9 479
ร้อยละ 6.71 % 3.35 % 10.06 % 1.92 % 1.44 % 76.52 %

626 : 42 , 21 , 63 , 12 , 9 , 479...6.71 , 3.35 , 10.06 , 1.92 , 1.44 , 76.52 = 147 : 23.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 626 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 147 คน คิดเป็นร้อยละ 23.48%

Powered By www.thaieducation.net