โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 6 0 4 0 0 65
ร้อยละ 8.00 % 0.00 % 5.33 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
573
จำนวน(คน) 2 1 2 1 0 567
ร้อยละ 0.35 % 0.17 % 0.35 % 0.17 % 0.00 % 98.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 648 คน
จำนวน(คน) 8 1 6 1 0 632
ร้อยละ 1.23 % 0.15 % 0.93 % 0.15 % 0.00 % 97.53 %

648 : 8 , 1 , 6 , 1 , 0 , 632...1.23 , 0.15 , 0.93 , 0.15 , 0.00 , 97.53 = 16 : 2.47
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 648 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 2.47%

Powered By www.thaieducation.net