โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 17 10 8 8 0 32
ร้อยละ 22.67 % 13.33 % 10.67 % 10.67 % 0.00 % 42.67 %
ระดับประถมศึกษา
574
จำนวน(คน) 81 72 94 37 10 280
ร้อยละ 14.11 % 12.54 % 16.38 % 6.45 % 1.74 % 48.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 649 คน
จำนวน(คน) 98 82 102 45 10 312
ร้อยละ 15.10 % 12.63 % 15.72 % 6.93 % 1.54 % 48.07 %

649 : 98 , 82 , 102 , 45 , 10 , 312...15.10 , 12.63 , 15.72 , 6.93 , 1.54 , 48.07 = 337 : 51.93
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 649 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 337 คน คิดเป็นร้อยละ 51.93%

Powered By www.thaieducation.net