โรงเรียนบ้านดงชมภู (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 0 1 3 0 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.63 % 7.89 % 0.00 % 89.47 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 12 4 16 3 0 108
ร้อยละ 8.39 % 2.80 % 11.19 % 2.10 % 0.00 % 75.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 12 4 17 6 0 142
ร้อยละ 6.63 % 2.21 % 9.39 % 3.31 % 0.00 % 78.45 %

181 : 12 , 4 , 17 , 6 , 0 , 142...6.63 , 2.21 , 9.39 , 3.31 , 0.00 , 78.45 = 39 : 21.55
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 21.55%

Powered By www.thaieducation.net