โรงเรียนบ้านดงชมภู (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 3 1 3 4 27
ร้อยละ 0.00 % 7.89 % 2.63 % 7.89 % 10.53 % 71.05 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 18 5 15 23 20 62
ร้อยละ 12.59 % 3.50 % 10.49 % 16.08 % 13.99 % 43.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 18 8 16 26 24 89
ร้อยละ 9.94 % 4.42 % 8.84 % 14.36 % 13.26 % 49.17 %

181 : 18 , 8 , 16 , 26 , 24 , 89...9.94 , 4.42 , 8.84 , 14.36 , 13.26 , 49.17 = 92 : 50.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 92 คน คิดเป็นร้อยละ 50.83%

Powered By www.thaieducation.net