โรงเรียนบ้านบัวโคก (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 4 4 1 2 0 23
ร้อยละ 11.76 % 11.76 % 2.94 % 5.88 % 0.00 % 67.65 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 10 11 20 2 0 69
ร้อยละ 8.93 % 9.82 % 17.86 % 1.79 % 0.00 % 61.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75
จำนวน(คน) 11 2 9 0 0 53
ร้อยละ 14.67 % 2.67 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 70.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 221 คน
จำนวน(คน) 25 17 30 4 0 145
ร้อยละ 11.31 % 7.69 % 13.57 % 1.81 % 0.00 % 65.61 %

146 : 14 , 15 , 21 , 4 , 0 , 92...9.59 , 10.27 , 14.38 , 2.74 , 0.00 , 63.01 = 54 : 36.99
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 221 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 34.39%

Powered By www.thaieducation.net