โรงเรียนบ้านบัวโคก (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 4 4 1 2 0 23
ร้อยละ 11.76 % 11.76 % 2.94 % 5.88 % 0.00 % 67.65 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 10 12 20 2 0 69
ร้อยละ 8.85 % 10.62 % 17.70 % 1.77 % 0.00 % 61.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75
จำนวน(คน) 12 2 10 0 0 51
ร้อยละ 16.00 % 2.67 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 68.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 222 คน
จำนวน(คน) 26 18 31 4 0 143
ร้อยละ 11.71 % 8.11 % 13.96 % 1.80 % 0.00 % 64.41 %

147 : 14 , 16 , 21 , 4 , 0 , 92...9.52 , 10.88 , 14.29 , 2.72 , 0.00 , 62.59 = 55 : 37.41
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 222 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 35.59%

Powered By www.thaieducation.net