โรงเรียนบ้านบัวโคก (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 5 4 1 2 0 22
ร้อยละ 14.71 % 11.76 % 2.94 % 5.88 % 0.00 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 12 12 20 2 0 67
ร้อยละ 10.62 % 10.62 % 17.70 % 1.77 % 0.00 % 59.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75
จำนวน(คน) 13 2 11 0 0 49
ร้อยละ 17.33 % 2.67 % 14.67 % 0.00 % 0.00 % 65.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 222 คน
จำนวน(คน) 30 18 32 4 0 138
ร้อยละ 13.51 % 8.11 % 14.41 % 1.80 % 0.00 % 62.16 %

147 : 17 , 16 , 21 , 4 , 0 , 89...11.56 , 10.88 , 14.29 , 2.72 , 0.00 , 60.54 = 58 : 39.46
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 222 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 37.84%

Powered By www.thaieducation.net