โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 4 2 0 0 0 6
ร้อยละ 33.33 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
40
จำนวน(คน) 6 12 5 1 1 15
ร้อยละ 15.00 % 30.00 % 12.50 % 2.50 % 2.50 % 37.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 52 คน
จำนวน(คน) 10 14 5 1 1 21
ร้อยละ 19.23 % 26.92 % 9.62 % 1.92 % 1.92 % 40.38 %

52 : 10 , 14 , 5 , 1 , 1 , 21...19.23 , 26.92 , 9.62 , 1.92 , 1.92 , 40.38 = 31 : 59.62
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 52 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 59.62%

Powered By www.thaieducation.net