โรงเรียนบ้านนาขาม (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 4 4 4 1 1 29
ร้อยละ 9.30 % 9.30 % 9.30 % 2.33 % 2.33 % 67.44 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 5 5 18 0 0 117
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 12.41 % 0.00 % 0.00 % 80.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 0 1 6 0 0 55
ร้อยละ 0.00 % 1.61 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 88.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 250 คน
จำนวน(คน) 9 10 28 1 1 201
ร้อยละ 3.60 % 4.00 % 11.20 % 0.40 % 0.40 % 80.40 %

188 : 9 , 9 , 22 , 1 , 1 , 146...4.79 , 4.79 , 11.70 , 0.53 , 0.53 , 77.66 = 42 : 22.34
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 250 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 19.60%

Powered By www.thaieducation.net