โรงเรียนบ้านนาขาม (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 5 4 3 1 1 29
ร้อยละ 11.63 % 9.30 % 6.98 % 2.33 % 2.33 % 67.44 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 5 6 21 0 0 113
ร้อยละ 3.45 % 4.14 % 14.48 % 0.00 % 0.00 % 77.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 0 1 5 0 0 56
ร้อยละ 0.00 % 1.61 % 8.06 % 0.00 % 0.00 % 90.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 250 คน
จำนวน(คน) 10 11 29 1 1 198
ร้อยละ 4.00 % 4.40 % 11.60 % 0.40 % 0.40 % 79.20 %

188 : 10 , 10 , 24 , 1 , 1 , 142...5.32 , 5.32 , 12.77 , 0.53 , 0.53 , 75.53 = 46 : 24.47
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 250 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80%

Powered By www.thaieducation.net