โรงเรียนบึงของหลงวิทยา (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 9
ร้อยละ 15.38 % 0.00 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
362
จำนวน(คน) 27 13 35 0 0 287
ร้อยละ 7.46 % 3.59 % 9.67 % 0.00 % 0.00 % 79.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 375 คน
จำนวน(คน) 29 13 37 0 0 296
ร้อยละ 7.73 % 3.47 % 9.87 % 0.00 % 0.00 % 78.93 %

375 : 29 , 13 , 37 , 0 , 0 , 296...7.73 , 3.47 , 9.87 , 0.00 , 0.00 , 78.93 = 79 : 21.07
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 375 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 21.07%

Powered By www.thaieducation.net