โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 11 2 3 2 1 16
ร้อยละ 31.43 % 5.71 % 8.57 % 5.71 % 2.86 % 45.71 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 30 17 16 14 6 59
ร้อยละ 21.13 % 11.97 % 11.27 % 9.86 % 4.23 % 41.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 5 4 13 3 3 31
ร้อยละ 8.47 % 6.78 % 22.03 % 5.08 % 5.08 % 52.54 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 236 คน
จำนวน(คน) 46 23 32 19 10 106
ร้อยละ 19.49 % 9.75 % 13.56 % 8.05 % 4.24 % 44.92 %

177 : 41 , 19 , 19 , 16 , 7 , 75...23.16 , 10.73 , 10.73 , 9.04 , 3.95 , 42.37 = 102 : 57.63
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 236 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 130 คน คิดเป็นร้อยละ 55.08%

Powered By www.thaieducation.net