โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 11 2 3 2 1 15
ร้อยละ 32.35 % 5.88 % 8.82 % 5.88 % 2.94 % 44.12 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 30 17 16 14 6 57
ร้อยละ 21.43 % 12.14 % 11.43 % 10.00 % 4.29 % 40.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 5 4 13 3 3 31
ร้อยละ 8.47 % 6.78 % 22.03 % 5.08 % 5.08 % 52.54 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 233 คน
จำนวน(คน) 46 23 32 19 10 103
ร้อยละ 19.74 % 9.87 % 13.73 % 8.15 % 4.29 % 44.21 %

174 : 41 , 19 , 19 , 16 , 7 , 72...23.56 , 10.92 , 10.92 , 9.20 , 4.02 , 41.38 = 102 : 58.62
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 233 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 130 คน คิดเป็นร้อยละ 55.79%

Powered By www.thaieducation.net