โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 3 8 5 3 2 31
ร้อยละ 5.77 % 15.38 % 9.62 % 5.77 % 3.85 % 59.62 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 17 6 19 8 2 106
ร้อยละ 10.76 % 3.80 % 12.03 % 5.06 % 1.27 % 67.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 8 3 7 1 0 39
ร้อยละ 13.79 % 5.17 % 12.07 % 1.72 % 0.00 % 67.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 268 คน
จำนวน(คน) 28 17 31 12 4 176
ร้อยละ 10.45 % 6.34 % 11.57 % 4.48 % 1.49 % 65.67 %

210 : 20 , 14 , 24 , 11 , 4 , 137...9.52 , 6.67 , 11.43 , 5.24 , 1.90 , 65.24 = 73 : 34.76
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 268 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 92 คน คิดเป็นร้อยละ 34.33%

Powered By www.thaieducation.net