โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 5 8 4 6 2 27
ร้อยละ 9.62 % 15.38 % 7.69 % 11.54 % 3.85 % 51.92 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 19 6 19 10 2 102
ร้อยละ 12.03 % 3.80 % 12.03 % 6.33 % 1.27 % 64.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 9 3 7 17 0 22
ร้อยละ 15.52 % 5.17 % 12.07 % 29.31 % 0.00 % 37.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 268 คน
จำนวน(คน) 33 17 30 33 4 151
ร้อยละ 12.31 % 6.34 % 11.19 % 12.31 % 1.49 % 56.34 %

210 : 24 , 14 , 23 , 16 , 4 , 129...11.43 , 6.67 , 10.95 , 7.62 , 1.90 , 61.43 = 81 : 38.57
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 268 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 43.66%

Powered By www.thaieducation.net