โรงเรียนบ้านท่าสีไค (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 13 7 5 6 0 25
ร้อยละ 23.21 % 12.50 % 8.93 % 10.71 % 0.00 % 44.64 %
ระดับประถมศึกษา
192
จำนวน(คน) 39 22 25 15 0 91
ร้อยละ 20.31 % 11.46 % 13.02 % 7.81 % 0.00 % 47.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 248 คน
จำนวน(คน) 52 29 30 21 0 116
ร้อยละ 20.97 % 11.69 % 12.10 % 8.47 % 0.00 % 46.77 %

248 : 52 , 29 , 30 , 21 , 0 , 116...20.97 , 11.69 , 12.10 , 8.47 , 0.00 , 46.77 = 132 : 53.23
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 248 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 132 คน คิดเป็นร้อยละ 53.23%

Powered By www.thaieducation.net