โรงเรียนบ้านท่าสีไค (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 14 7 5 6 0 24
ร้อยละ 25.00 % 12.50 % 8.93 % 10.71 % 0.00 % 42.86 %
ระดับประถมศึกษา
192
จำนวน(คน) 40 22 25 15 0 90
ร้อยละ 20.83 % 11.46 % 13.02 % 7.81 % 0.00 % 46.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 248 คน
จำนวน(คน) 54 29 30 21 0 114
ร้อยละ 21.77 % 11.69 % 12.10 % 8.47 % 0.00 % 45.97 %

248 : 54 , 29 , 30 , 21 , 0 , 114...21.77 , 11.69 , 12.10 , 8.47 , 0.00 , 45.97 = 134 : 54.03
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 248 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 134 คน คิดเป็นร้อยละ 54.03%

Powered By www.thaieducation.net