โรงเรียนบ้านดงบัง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 6 2 1 0 0 28
ร้อยละ 16.22 % 5.41 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 75.68 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 8 12 11 7 0 68
ร้อยละ 7.55 % 11.32 % 10.38 % 6.60 % 0.00 % 64.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 4 3 7 1 0 50
ร้อยละ 6.15 % 4.62 % 10.77 % 1.54 % 0.00 % 76.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 18 17 19 8 0 146
ร้อยละ 8.65 % 8.17 % 9.13 % 3.85 % 0.00 % 70.19 %

143 : 14 , 14 , 12 , 7 , 0 , 96...9.79 , 9.79 , 8.39 , 4.90 , 0.00 , 67.13 = 47 : 32.87
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 29.81%

Powered By www.thaieducation.net