โรงเรียนบ้านดงบัง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 6 2 1 0 0 28
ร้อยละ 16.22 % 5.41 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 75.68 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 8 11 11 7 0 69
ร้อยละ 7.55 % 10.38 % 10.38 % 6.60 % 0.00 % 65.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 3 3 8 1 0 50
ร้อยละ 4.62 % 4.62 % 12.31 % 1.54 % 0.00 % 76.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 17 16 20 8 0 147
ร้อยละ 8.17 % 7.69 % 9.62 % 3.85 % 0.00 % 70.67 %

143 : 14 , 13 , 12 , 7 , 0 , 97...9.79 , 9.09 , 8.39 , 4.90 , 0.00 , 67.83 = 46 : 32.17
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 29.33%

Powered By www.thaieducation.net