โรงเรียนบ้านกุดสิม (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 3 1 0 1 0 27
ร้อยละ 9.38 % 3.13 % 0.00 % 3.13 % 0.00 % 84.38 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 7 5 3 4 1 103
ร้อยละ 5.69 % 4.07 % 2.44 % 3.25 % 0.81 % 83.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 10 6 3 5 1 130
ร้อยละ 6.45 % 3.87 % 1.94 % 3.23 % 0.65 % 83.87 %

155 : 10 , 6 , 3 , 5 , 1 , 130...6.45 , 3.87 , 1.94 , 3.23 , 0.65 , 83.87 = 25 : 16.13
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.13%

Powered By www.thaieducation.net