โรงเรียนบ้านกุดสิม (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 3 2 1 2 0 24
ร้อยละ 9.38 % 6.25 % 3.13 % 6.25 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 8 8 2 6 5 88
ร้อยละ 6.84 % 6.84 % 1.71 % 5.13 % 4.27 % 75.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 11 10 3 8 5 112
ร้อยละ 7.38 % 6.71 % 2.01 % 5.37 % 3.36 % 75.17 %

149 : 11 , 10 , 3 , 8 , 5 , 112...7.38 , 6.71 , 2.01 , 5.37 , 3.36 , 75.17 = 37 : 24.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 24.83%

Powered By www.thaieducation.net