โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 4 1 1 3 0 32
ร้อยละ 9.76 % 2.44 % 2.44 % 7.32 % 0.00 % 78.05 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 2 1 5 1 0 71
ร้อยละ 2.50 % 1.25 % 6.25 % 1.25 % 0.00 % 88.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 6 2 6 4 0 103
ร้อยละ 4.96 % 1.65 % 4.96 % 3.31 % 0.00 % 85.12 %

121 : 6 , 2 , 6 , 4 , 0 , 103...4.96 , 1.65 , 4.96 , 3.31 , 0.00 , 85.12 = 18 : 14.88
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.88%

Powered By www.thaieducation.net