โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 5 1 1 4 0 30
ร้อยละ 12.20 % 2.44 % 2.44 % 9.76 % 0.00 % 73.17 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 2 1 6 1 0 70
ร้อยละ 2.50 % 1.25 % 7.50 % 1.25 % 0.00 % 87.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 7 2 7 5 0 100
ร้อยละ 5.79 % 1.65 % 5.79 % 4.13 % 0.00 % 82.64 %

121 : 7 , 2 , 7 , 5 , 0 , 100...5.79 , 1.65 , 5.79 , 4.13 , 0.00 , 82.64 = 21 : 17.36
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 17.36%

Powered By www.thaieducation.net