โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 26
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.30 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 17 10 0 0 0 87
ร้อยละ 14.91 % 8.77 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 76.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 5 3 0 0 0 55
ร้อยละ 7.94 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 87.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 204 คน
จำนวน(คน) 23 13 0 0 0 168
ร้อยละ 11.27 % 6.37 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %

141 : 18 , 10 , 0 , 0 , 0 , 113...12.77 , 7.09 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 80.14 = 28 : 19.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65%

Powered By www.thaieducation.net