โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 24
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.00 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 18 12 0 0 0 83
ร้อยละ 15.93 % 10.62 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 73.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 6 4 0 0 0 53
ร้อยละ 9.52 % 6.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 201 คน
จำนวน(คน) 25 16 0 0 0 160
ร้อยละ 12.44 % 7.96 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 79.60 %

138 : 19 , 12 , 0 , 0 , 0 , 107...13.77 , 8.70 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 77.54 = 31 : 22.46
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.40%

Powered By www.thaieducation.net