โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 23
ร้อยละ 8.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.00 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 20 13 0 0 0 80
ร้อยละ 17.70 % 11.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 70.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 7 5 0 0 0 51
ร้อยละ 11.11 % 7.94 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 201 คน
จำนวน(คน) 29 18 0 0 0 154
ร้อยละ 14.43 % 8.96 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 76.62 %

138 : 22 , 13 , 0 , 0 , 0 , 103...15.94 , 9.42 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 74.64 = 35 : 25.36
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.38%

Powered By www.thaieducation.net