โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 5 1 5 0 0 29
ร้อยละ 12.50 % 2.50 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 72.50 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 5 4 21 1 0 107
ร้อยละ 3.62 % 2.90 % 15.22 % 0.72 % 0.00 % 77.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 10 5 26 1 0 136
ร้อยละ 5.62 % 2.81 % 14.61 % 0.56 % 0.00 % 76.40 %

178 : 10 , 5 , 26 , 1 , 0 , 136...5.62 , 2.81 , 14.61 , 0.56 , 0.00 , 76.40 = 42 : 23.60
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 23.60%

Powered By www.thaieducation.net