โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 5 1 5 0 0 29
ร้อยละ 12.50 % 2.50 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 72.50 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 5 4 20 1 0 107
ร้อยละ 3.65 % 2.92 % 14.60 % 0.73 % 0.00 % 78.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 10 5 25 1 0 136
ร้อยละ 5.65 % 2.82 % 14.12 % 0.56 % 0.00 % 76.84 %

177 : 10 , 5 , 25 , 1 , 0 , 136...5.65 , 2.82 , 14.12 , 0.56 , 0.00 , 76.84 = 41 : 23.16
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 23.16%

Powered By www.thaieducation.net