โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 2 2 2 2 2 41
ร้อยละ 3.92 % 3.92 % 3.92 % 3.92 % 3.92 % 80.39 %
ระดับประถมศึกษา
199
จำนวน(คน) 19 20 31 8 3 118
ร้อยละ 9.55 % 10.05 % 15.58 % 4.02 % 1.51 % 59.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 250 คน
จำนวน(คน) 21 22 33 10 5 159
ร้อยละ 8.40 % 8.80 % 13.20 % 4.00 % 2.00 % 63.60 %

250 : 21 , 22 , 33 , 10 , 5 , 159...8.40 , 8.80 , 13.20 , 4.00 , 2.00 , 63.60 = 91 : 36.40
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 250 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 36.40%

Powered By www.thaieducation.net