โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 2 2 2 2 2 41
ร้อยละ 3.92 % 3.92 % 3.92 % 3.92 % 3.92 % 80.39 %
ระดับประถมศึกษา
198
จำนวน(คน) 20 20 30 0 0 128
ร้อยละ 10.10 % 10.10 % 15.15 % 0.00 % 0.00 % 64.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 249 คน
จำนวน(คน) 22 22 32 2 2 169
ร้อยละ 8.84 % 8.84 % 12.85 % 0.80 % 0.80 % 67.87 %

249 : 22 , 22 , 32 , 2 , 2 , 169...8.84 , 8.84 , 12.85 , 0.80 , 0.80 , 67.87 = 80 : 32.13
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 249 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 32.13%

Powered By www.thaieducation.net