โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 5 4 3 5 4 30
ร้อยละ 9.80 % 7.84 % 5.88 % 9.80 % 7.84 % 58.82 %
ระดับประถมศึกษา
198
จำนวน(คน) 23 20 30 0 0 125
ร้อยละ 11.62 % 10.10 % 15.15 % 0.00 % 0.00 % 63.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 249 คน
จำนวน(คน) 28 24 33 5 4 155
ร้อยละ 11.24 % 9.64 % 13.25 % 2.01 % 1.61 % 62.25 %

249 : 28 , 24 , 33 , 5 , 4 , 155...11.24 , 9.64 , 13.25 , 2.01 , 1.61 , 62.25 = 94 : 37.75
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 249 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 94 คน คิดเป็นร้อยละ 37.75%

Powered By www.thaieducation.net