โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 3.45 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 89.66 %
ระดับประถมศึกษา
253
จำนวน(คน) 14 9 33 1 1 195
ร้อยละ 5.53 % 3.56 % 13.04 % 0.40 % 0.40 % 77.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 2 4 10 0 0 58
ร้อยละ 2.70 % 5.41 % 13.51 % 0.00 % 0.00 % 78.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 356 คน
จำนวน(คน) 16 14 45 1 1 279
ร้อยละ 4.49 % 3.93 % 12.64 % 0.28 % 0.28 % 78.37 %

282 : 14 , 10 , 35 , 1 , 1 , 221...4.96 , 3.55 , 12.41 , 0.35 , 0.35 , 78.37 = 61 : 21.63
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 356 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 21.63%

Powered By www.thaieducation.net