โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 3.45 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 89.66 %
ระดับประถมศึกษา
254
จำนวน(คน) 14 9 33 1 1 196
ร้อยละ 5.51 % 3.54 % 12.99 % 0.39 % 0.39 % 77.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 2 4 10 0 0 58
ร้อยละ 2.70 % 5.41 % 13.51 % 0.00 % 0.00 % 78.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 357 คน
จำนวน(คน) 16 14 45 1 1 280
ร้อยละ 4.48 % 3.92 % 12.61 % 0.28 % 0.28 % 78.43 %

283 : 14 , 10 , 35 , 1 , 1 , 222...4.95 , 3.53 , 12.37 , 0.35 , 0.35 , 78.45 = 61 : 21.55
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 357 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 21.57%

Powered By www.thaieducation.net