โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
183
จำนวน(คน) 6 12 3 6 2 154
ร้อยละ 3.28 % 6.56 % 1.64 % 3.28 % 1.09 % 84.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
117
จำนวน(คน) 3 3 3 2 2 104
ร้อยละ 2.56 % 2.56 % 2.56 % 1.71 % 1.71 % 88.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 300 คน
จำนวน(คน) 9 15 6 8 4 258
ร้อยละ 3.00 % 5.00 % 2.00 % 2.67 % 1.33 % 86.00 %

183 : 6 , 12 , 3 , 6 , 2 , 154...3.28 , 6.56 , 1.64 , 3.28 , 1.09 , 84.15 = 29 : 15.85ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 300 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00%

Powered By www.thaieducation.net