โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
183
จำนวน(คน) 23 17 19 4 1 119
ร้อยละ 12.57 % 9.29 % 10.38 % 2.19 % 0.55 % 65.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
114
จำนวน(คน) 2 5 11 0 0 96
ร้อยละ 1.75 % 4.39 % 9.65 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 297 คน
จำนวน(คน) 25 22 30 4 1 215
ร้อยละ 8.42 % 7.41 % 10.10 % 1.35 % 0.34 % 72.39 %

183 : 23 , 17 , 19 , 4 , 1 , 119...12.57 , 9.29 , 10.38 , 2.19 , 0.55 , 65.03 = 64 : 34.97
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 297 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 27.61%

Powered By www.thaieducation.net