โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 1 2 1 2 23
ร้อยละ 3.33 % 3.33 % 6.67 % 3.33 % 6.67 % 76.67 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 6 5 7 4 5 83
ร้อยละ 5.45 % 4.55 % 6.36 % 3.64 % 4.55 % 75.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 7 6 9 5 7 106
ร้อยละ 5.00 % 4.29 % 6.43 % 3.57 % 5.00 % 75.71 %

140 : 7 , 6 , 9 , 5 , 7 , 106...5.00 , 4.29 , 6.43 , 3.57 , 5.00 , 75.71 = 34 : 24.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 24.29%

Powered By www.thaieducation.net