โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 26
ร้อยละ 3.33 % 3.33 % 3.33 % 3.33 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 4 3 5 2 0 96
ร้อยละ 3.64 % 2.73 % 4.55 % 1.82 % 0.00 % 87.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 5 4 6 3 0 122
ร้อยละ 3.57 % 2.86 % 4.29 % 2.14 % 0.00 % 87.14 %

140 : 5 , 4 , 6 , 3 , 0 , 122...3.57 , 2.86 , 4.29 , 2.14 , 0.00 , 87.14 = 18 : 12.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 12.86%

Powered By www.thaieducation.net