โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 4 1 0 0 0 12
ร้อยละ 23.53 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 70.59 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 18 6 7 0 0 83
ร้อยละ 15.79 % 5.26 % 6.14 % 0.00 % 0.00 % 72.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 7 3 6 1 0 29
ร้อยละ 15.22 % 6.52 % 13.04 % 2.17 % 0.00 % 63.04 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 29 10 13 1 0 124
ร้อยละ 16.38 % 5.65 % 7.34 % 0.56 % 0.00 % 70.06 %

131 : 22 , 7 , 7 , 0 , 0 , 95...16.79 , 5.34 , 5.34 , 0.00 , 0.00 , 72.52 = 36 : 27.48
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 29.94%

Powered By www.thaieducation.net