โรงเรียนบ้านโนนยางคำ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 7 0 4 0 0 22
ร้อยละ 21.21 % 0.00 % 12.12 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 9 10 7 2 3 79
ร้อยละ 8.18 % 9.09 % 6.36 % 1.82 % 2.73 % 71.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 16 10 11 2 3 101
ร้อยละ 11.19 % 6.99 % 7.69 % 1.40 % 2.10 % 70.63 %

143 : 16 , 10 , 11 , 2 , 3 , 101...11.19 , 6.99 , 7.69 , 1.40 , 2.10 , 70.63 = 42 : 29.37
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 29.37%

Powered By www.thaieducation.net