โรงเรียนบ้านโนนยางคำ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 2 3 5 0 0 24
ร้อยละ 5.88 % 8.82 % 14.71 % 0.00 % 0.00 % 70.59 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 2 4 20 7 5 71
ร้อยละ 1.83 % 3.67 % 18.35 % 6.42 % 4.59 % 65.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 4 7 25 7 5 95
ร้อยละ 2.80 % 4.90 % 17.48 % 4.90 % 3.50 % 66.43 %

143 : 4 , 7 , 25 , 7 , 5 , 95...2.80 , 4.90 , 17.48 , 4.90 , 3.50 , 66.43 = 48 : 33.57
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 33.57%

Powered By www.thaieducation.net