โรงเรียนบ้านโนนยางคำ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 3 1 4 0 0 26
ร้อยละ 8.82 % 2.94 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 3 7 27 6 0 66
ร้อยละ 2.75 % 6.42 % 24.77 % 5.50 % 0.00 % 60.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 6 8 31 6 0 92
ร้อยละ 4.20 % 5.59 % 21.68 % 4.20 % 0.00 % 64.34 %

143 : 6 , 8 , 31 , 6 , 0 , 92...4.20 , 5.59 , 21.68 , 4.20 , 0.00 , 64.34 = 51 : 35.66
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 35.66%

Powered By www.thaieducation.net