โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 45
ร้อยละ 4.08 % 0.00 % 4.08 % 0.00 % 0.00 % 91.84 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 2 0 10 0 0 116
ร้อยละ 1.56 % 0.00 % 7.81 % 0.00 % 0.00 % 90.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 1 1 5 1 0 57
ร้อยละ 1.54 % 1.54 % 7.69 % 1.54 % 0.00 % 87.69 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 242 คน
จำนวน(คน) 5 1 17 1 0 218
ร้อยละ 2.07 % 0.41 % 7.02 % 0.41 % 0.00 % 90.08 %

177 : 4 , 0 , 12 , 0 , 0 , 161...2.26 , 0.00 , 6.78 , 0.00 , 0.00 , 90.96 = 16 : 9.04
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 242 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9.92%

Powered By www.thaieducation.net