โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 3 5 2 2 19
ร้อยละ 6.06 % 9.09 % 15.15 % 6.06 % 6.06 % 57.58 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 5 3 6 2 4 76
ร้อยละ 5.21 % 3.13 % 6.25 % 2.08 % 4.17 % 79.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 129 คน
จำนวน(คน) 7 6 11 4 6 95
ร้อยละ 5.43 % 4.65 % 8.53 % 3.10 % 4.65 % 73.64 %

129 : 7 , 6 , 11 , 4 , 6 , 95...5.43 , 4.65 , 8.53 , 3.10 , 4.65 , 73.64 = 34 : 26.36
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 129 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 26.36%

Powered By www.thaieducation.net